โซเชี่ยลมีเดีย
ติดต่อเรา
ที่อยู่

สัมมา อาชีพ
SMART ACHIEVE

www.smartachieve.info

อีเมล์

inxxxxxx ยกเลิกการซ่อน

โทรศัพท์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

แฟกซ์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

คำถามที่พบบ่อย

องค์กรที่มีความหวังดีต่อประชาชน ซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือและแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยการให้ความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์ในเรื่องของการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถมีรายได้ที่สูงขึ้น องค์กรที่มีความหวังดีต่อประชาชน ซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือและแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยการให้ความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์ในเรื่องของการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถมีรายได้ที่สูงขึ้น
--- ทีมงานสัมมาอาชีพ ---

ถามผู้รู้

เรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองผ่านสัมมาอาชีพ องค์กรที่ตั้งใจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนให้ดีขึ้น
องค์กรที่มีความหวังดีต่อประชาชน ซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือและแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยการให้ความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์ในเรื่องของการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถมีรายได้ที่สูงขึ้น
กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://sa.panichpiwat.com
ตัวเลขข้างต้นได้สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชากรโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ก้าลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจรุนแรงมากขึ นเรื่อย ๆโดยประเทศไทยขยับขึ นจากอันดับ 11 เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดในโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย และใน 5 ปีที่ผ่านมา คนเพียง 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งของคนทั งประเทศรวมกัน มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยเพิ่มขึ นจาก 5 คนในปี 2551 เป็น 28 คนในปี 2558 แต่คนไทย 10% หรือประมาณ 7 ล้านคน ยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจนคนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใด ๆ เลย โฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทยอยู่ในมือประชากร 10%