โซเชี่ยลมีเดีย
ติดต่อเรา
ที่อยู่

สัมมา อาชีพ
SMART ACHIEVE

www.smartachieve.info

อีเมล์

inxxxxxx ยกเลิกการซ่อน

โทรศัพท์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

แฟกซ์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

ธวพ.หนุนศักยภาพSMEจังหวัดชายแดนใต้

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ ธพว. กล่าวในพิธีปิดงานมิติใหม่ชายแดนใต้ ก้าวไกลสู่ความเป็นสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล ว่าการจัดงานในครั้งนี้ ธวพ. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของ SMEs ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่ามีศักยภาพหากได้รับการสนับสนุนด้านบริหารจัดการเงินทุนและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อหรือร่วมลงทุน โดยมีสินเชื่อที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล คือสินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสวงเงิน 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.5 เปอร์เซ็นต์เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้และสินเชื่อพื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 วงเงิน 5,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถฟื้นฟูดำเนินกิจการต่อไปได้

แกลอรี่ภาพ